You are currently viewing เทคนิค AutoCAD : การวาดสัญลักษณ์ U-Turn ด้วย Polyline
สอน AutoCAD เทคนิคการใช้งาน

เทคนิค AutoCAD : การวาดสัญลักษณ์ U-Turn ด้วย Polyline

เรียน AutoCAD : วาดสัญลักษณ์ U-Turn

          ต้องการวาดสัญลักษณ์ U-Turn ตามรูป มีรายละเอียดเป็นส่วนๆตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 สัญลักษณ์ U-Turn

เรียน AutoCAD Online ที่ AJFoamm.com

องค์ประกอบของสัญลักษณ์ U-Turn

ประกอบด้วย 4 ส่วนดังแสดงไว้ในรูปที่ 2

          ส่วนที่ 1 เป็นเส้นตรงกว้าง 0.1 ยาว 0.5

          ส่วนที่ 2 เป็นส่วนโค้งกว้าง 0.1 เส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนโค้งเท่ากับ 0.35

          ส่วนที่ 3 เป็นเส้นตรงกว้าง 0.1 ยาว 0.25

          ส่วนที่ 4 หัวลูกศรเป็นเส้นตรงความกว้างจุดเริ่ม 0.30 ความกว้างปลายเส้น 0.0 ยาว 0.25

รูปที่ 2 องค์ประกอบของสัญลักษณ์ U-Turn

ทำความเข้าใจการวาดแต่ละส่วน

          ส่วนที่ 1 เป็นเส้นตรง ดังรูปที่ 3

ความกว้างจุดเริ่ม (Starting width) = 0.1

ความกว้างจุดเริ่ม (Ending width) = 0.1

ความยาว = 0.5

รูปที่ 3 การวาดส่วนที่ 1

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

          จากรูปที่ 4 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความกว้างของเส้นด้วยการป้อน  W แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 กำหนดความกว้างจุดเริ่ม(Starting width) ด้วยการป้อน 0.1 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 5 กำหนดความกว้างจุดปลาย(Ending width) ด้วยการป้อน 0.1 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 6 เลื่อนเม้าส์ขึ้นด้านบน (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.5 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 7 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 3

รูปที่ 4 ขั้นตอนการวาดส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนโค้ง ครึ่งวงกลม ดังรูปที่ 5

ความกว้างจุดเริ่ม (Starting width) = 0.1

ความกว้างจุดเริ่ม (Ending width) = 0.1

ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนโค้ง = 0.35

รูปที่ 5 แสดงส่วนโค้งครึ่งวงกลม

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

          จากรูปที่ 6 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 เริ่มสร้างส่วนโค้งด้วยการป้อน  A แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 เลื่อนเม้าส์ไปทางขวา (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.35 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 5 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 5

รูปที่ 6 ขั้นตอนการวาดส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3 เป็นเส้นตรง ดังรูปที่ 7

ความกว้างจุดเริ่ม (Starting width) = 0.1

ความกว้างจุดเริ่ม (Ending width) = 0.1

ความยาว = 0.25

รูปที่ 7 แสดงเส้นตรงส่วนที่ 3

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

          จากรูปที่ 8 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่าง (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.25 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 7

รูปที่ 8 การวาดส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4 เป็นเส้นตรง ดังรูปที่ 9

ความกว้างจุดเริ่ม (Starting width) = 0.30

ความกว้างจุดเริ่ม (Ending width) = 0.00

ความยาว = 0.5

รูปที่ 9 แสดงหัวลูกศรส่วนที่ 4

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

จากรูปที่ 10 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความกว้างของเส้นด้วยการป้อน  W แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 กำหนดความกว้างจุดเริ่ม(Starting width) ด้วยการป้อน 0.30 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 5 กำหนดความกว้างจุดปลาย(Ending width) ด้วยการป้อน 0 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 6 เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่าง (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.25 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 7 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 9

รูปที่ 10 การวาดส่วนที่ 4

การเขียนรวดเดียวให้เป็นสัญลักษณ์ U-Turn

รูปที่ 11 แสดงสัญลักษณ์ U-Turn
รูปที่ 12 ขั้นตอนการวาดให้จบในครั้งเดียว

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

          จากรูปที่ 12 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความกว้างของเส้นด้วยการป้อน  W แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 กำหนดความกว้างจุดเริ่ม(Starting width) ด้วยการป้อน 0.1 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 5 กำหนดความกว้างจุดปลาย(Ending width) ด้วยการป้อน 0.1 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 6 เลื่อนเม้าส์ขึ้นด้านบน (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.5 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 7 เริ่มสร้างส่วนโค้งด้วยการป้อน  A แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 8 เลื่อนเม้าส์ไปทางขวา (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.35 แล้วกด Enter

ขั้นตอนที่ 9 เปลี่ยนจากการวาดส่วนโค้งเป็นการวาดเส้นตรง ด้วยการป้อน L แล้วกด Enter

ขั้นตอนที่ 10 เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่าง (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.25 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 11 วาดหัวลูกศรกำหนดความกว้างของเส้นด้วยการป้อน  W แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 12 กำหนดความกว้างจุดเริ่ม(Starting width) ด้วยการป้อน 0.30 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 13 กำหนดความกว้างจุดปลาย(Ending width) ด้วยการป้อน 0 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 14 เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่าง (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.25 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 15 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 11

เรียน AutoCAD Online ที่ AJFoamm.com

Facebook Page : อาจารย์โฟม สอน AutoCAD

YouTube ติดตามได้ที่ : www.YouTube.com/FoammGear31

ใส่ความเห็น