ผลงานที่ผ่านมา

หน่วยงานรัฐ

 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD เพื่องานก่อสร้าง สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล”

โครงการ ME Skills ครั้งที่ 1 , 2 ปี (พ.ศ.2562) และ ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2563)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD 3D สำหรับนักศึกษา สาขานวัตกรรมการออกแบบ”

ภายใต้โครงการ “One degree One Certificated” (ปี พ.ศ.2561 , 2562 , 2563  และ 2564)
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD 3D” สำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรรับเชิญกิจกรรม วันเทคโนโลยีครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • วิทยากร “การเขียนแบบทางกลด้วย AutoCAD” ปี พ.ศ.2563-2564

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง”
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงใหม่
 • คณะอาจารย์โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่
 • คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
 • วิศวกรโครงการจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่)
 • วิศวกรจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (จ.เชียงใหม่)
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD 3D งานก่อสร้าง” บุคลากร ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กับ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • วิศวกรและสถาปนิกจาก ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เอกชน

 • บริษัท ฤทธา จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (วิศวกรและวิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท AIM High voltage จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
 • บมจ.อิตาเลี่ยน-ไทย (วิศวกรประจำไซต์งาน เชียงใหม่ เข้าอบรม)
 • บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง (วิศวกรประจำไซต์งาน เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เข้าอบรม)
 • บริษัท เลิศวสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหาร และ วิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท ลิ้งค์ อินโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท วีระวิศวการ จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท ฐานฉัตรปฏิมากรรม จำกัด จ.แพร่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท โตเกียว ทรัย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน (พนักงานเข้าอบรม)
 • บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน LTEC Co.,Ltd. Lumphun. (วิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท ปรมี โลจีสติก จำกัด จ.เชียงใหม่ Parame Logistic Co.,Ltd. (Chiangmai) (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท แพรรี่ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (ผู้บริการและวิศวกร ประจำไซต์งาน จ.ลำพูนเข้าอบรม)
 • ร้าน มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท Touch hill place condominium จำกัด เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท นอร์ทเทิร์น อาท จำกัด จ.เชียงใหม่ (Northern art Co.ltd.) (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท สมาร์ทเพลส จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท เชียงใหม่ โฮมรีแพร์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (พนักงานเข้าอบรม)
 • บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท เอส.พี.โฮม แอนด์ เดคอร์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท ลานนาพูลแอนด์ลานนาวอเตอร์เท็กส์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท พี.เอ. แอร์เซอร์วิส จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารและวิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท ยูเนี่ยนเมท คอปอเรชั่น จำกัด จ.เชียงราย
 • บริษัท Space Crete จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท เอ็ม แอนด์ อี ยูทิลิตี้ โซลูชั่น จำกัด จ.ลำพูน (วิศวกรเข้าอบรม)
 • หจก. ลำพูนสแตนเลสสตีส จ.ลำพูน (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท เจียงแอนด์ซันส์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท กรีนทีม แลนด์ เซอร์เวย์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (ช่างสำรวจเข้าอบรม)
 • บริษัท ธาเน็ท จำกัด กรุงเทพฯ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • TOTAL Advance System CO.,LTD. กรุงเทพฯ (ผู้บริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท อี่เจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด จ.ลำพูน
 • บริษัท แสงไทยหลังคาเหล็ก จำกัด (สาขาเชียงใหม่-ลำพูน) จ.ลำพูน

ที่ปรึกษา

 • บจก.สยามไดชิน จ.เชียงใหม่
 • บจก.จัดหางานไดชิน จ.เชียงใหม่ (ที่ปรึกษาและผู้ถือใบอนุญาต)

ด้านต่างประเทศ

 • Daishin Co,Ltd. , Yokkaishi , Mie Prefecture, Japan วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ  AutoCAD for Construction drawing