ลดราคา!

คอร์สเรียน AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง

12,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คอร์สเรียน AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง แบบเข้าห้องเรียน

คอร์สเรียน AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง

 

ระยะเวลาในการเรียน : 45 ชั่วโมง (เรียน 15 ครั้งๆ ละ 3ชั่วโมง)

วิทยากร : นายรัฐวิสุทธิ์  กล่อมจิตต์ (อาจารย์โฟม)

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจการใช้ลักษณะการใช้ AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 2. สามารถประยุกต์หลักคณิตศาสตร์เพื่อใช้ระบบออกคำสั่งได้
 3. สามารถใช้ AutoCAD ได้อย่างคล่องแคล่ว
 4. สามารถปรับแต่งโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมในการทำงาน
 5. สามารถเขียนแบบก่อสร้างได้ในระดับเริ่มต้น
 6. สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์และเป็นไฟล์ .PDF ตามสเกลที่ถูกต้องได้

 

ครั้งที่ 1 แนะนำให้รู้จักโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD

 • การเรียกใช้โปรแกรม AutoCAD
 • ส่วนประกอบบนหน้าจอของโปรแกรม AutoCAD
 • การสร้างพื้นที่ทำงาน(Workspace)
 • วิธีการปรับสภาพแวดล้อมใน AutoCAD ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • การปรับค่า Object Snap
 • การปรับค่าของ Cross-Hair
 • ลักษณะการใช้งานของปุ่ม Function Key ต่างๆ
 • ลักษณะการใช้งานคีย์บอร์ด(Keyboard)และเมาส์(Mouse)ร่วมกับโปรแกรม AutoCAD
 • แนวคิดเกี่ยวกับระบบพิกัดของผู้ใช้งาน(UCS : User Co-ordinate System)
 • ระบบพิกัดแบบสัมบูรณ์ Absolute Co-ordinate System
 • ระบบพิกัดแบบสัมพัทธ์ Relative Co-ordinate System
 • ระบบพิกัดแบบสัมพัทธ์แบบโพล่า Polar Relative Co-ordinate System
 • แนวคิดของระบบมุม การหมุน และกฎมือขวา
 • การตั้งค่าหน่วยวัด
 • กลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบ Distance , Identifies , Area
 • แนวคิดและลักษณะทั่วไปของวัตถุ
 • จุดเกาะ (Grip point)
 • การเรียกใช้คำสั่งทาง Menu Bar
 • การเรียกใช้คำสั่งทาง Button Command


ครั้งที่ 1 แนะนำให้รู้จักโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
AutoCAD (ต่อ)

 • การเรียกใช้คำสั่งทาง Command Line
 • การแก้ไขข้อผิดพลาดในขณะใช้คำสั่ง
 • การเลือกวัตถุ (SELECTION)
 • การใช้คำสั่ง ย่อ/ขยายมุมมอง(ZOOM)
 • การควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ(ZOOM) การเลื่อนมุมมองบนหน้าจอด้วยเม้าส์(MOUSE)
 • การเลือกใช้ออฟเจ็คท์สแน๊ป(Object snap) และออโต้สแน๊ป (Auto snap)
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องระบบพิกัดโดยใช้คำสั่ง
 • การใช้คำสั่ง line เพื่อเขียนภาพที่ประกอบด้วยเส้นตรง
 • เรียนรู้คำสั่ง LINE, RECTANGLE แนวคิด, คุณสมบัติ, ทำความเข้าใจในการออกคำสั่ง
 • ใช้คำสั่ง LINE, RECTANGLE ร่วมกับ OTRACT, AUTOSNAP


ครั้งที่ 2 การใช้คำสั่งเพื่อวาดรูป ปรับแต่ง และ แก้ไข

 • เรียนรู้คำสั่ง แนวคิด, คุณสมบัติ, ทำความเข้าใจในการออกคำสั่ง
 • รู้จักคุณสมบัติต่างๆของ Object Snap
 • การเลือกใช้และตั้งค่า Auto Snap เพื่อความแม่นยำในการเขียนแบบ
 • CIRCLE, ELLIPSE, ARC, POLYGON, ARC,
 • ใช้คำสั่ง CIRCLE, ELLIPSE, ARC, POLYGON, ARC, ร่วมกับ OTRACT, AUTOSNAP


ครั้งที่ 3 กลุ่มคำสั่งในการ แก้ไข ปรับแต่ง

 • เรียนรู้แนวคิดในการใช้คำสั่ง OFFSET, EXTEND, STRECH, TRIM, FILLET, CHAMFER,
 • ใช้คำสั่ง OFFSET, EXTEND, STRECH, TRIM, FILLET, CHAMFER,
 • ทดสอบความเข้าใจในการใช้คำสั่ง OFFSET, EXTEND, STRECH, TRIM, FILLET, CHAMFER,
 • เรียนรู้แนวคิดในการใช้คำสั่ง COPY,ROTATE, MIRROR, ARRAY, MOVE,
 • ใช้คำสั่ง COPY,ROTATE, MIRROR, ARRAY, MOVE,
   

ครั้งที่ 4 การกำหนดขนาด(DIMENSION) และการกำหนดมาตราส่วน(SCALE)

 • เรียนรู้แนวคิดในการกำหนดขนาด รูปแบบการกำหนดขนาด
 • เรียนรู้แนวคิดในการกำหนดมาตราส่วน การปรับมาตราส่วน
 • ใช้คำสั่งในการกำหนดขนาด รูปแบบการกำหนดขนาด เทคนิคการปรับมาตราส่วน

 
ครั้งที่ 5 เตรียมกรอบแบบในสเกลต่างๆ การเขียนข้อความในโปรแกรม AutoCAD

 • รู้จักและทำความเข้าใจกับระบบสเกลในงานแบบก่อสร้าง
 • การตั้งค่า Text style
 • การตั้งค่า Dimensions style
 • การตั้งค่า Multi Leader style ตามสเกล ต่างๆ
 • ทำความเข้าใจการใช้ และ เตรียมกรอบแบบตามสเกล
 • ใช้คำส่งในการเขียนข้อความและปรับแต่งรูปแบบเบื้องต้น


ครั้งที่ 6 รู้จักแบบก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม และ การเริ่มเขียนแปลนพื้น

 • การอ่านแบบ ทำความเข้าใจกับแบบ
 • เรียนรู้หลักการเขียนแบบ
 • องค์ประกอบของแบบสถาปัตยกรรม
 • สัญลักษณ์กำกับแบบ
 • เทคนิคการเริ่มเขียนแปลนพื้น
 • การพิจารณาใช้คำสั่ง Line Type Scale
 • การสร้าง การกำหนดสถานะ และ ปรับใช้ Layer
 • การตั้งค่า การวาดผนัง และปรับแต่ง ด้วยคำสั่ง Multi Line
 • เรียนรู้การใช้ ตั้งค่า ปรับแต่ง คำสั่ง Hatch
 • การคำนวณหาค่า Hatch scale ที่เหมาะสมและมีขนาดเท่าลวดลายเท่าขนาดจริง
 • การใช้คำสั่ง Block การ Insert (แทรก) Block เข้ามาในแปลน
 • การแก้ไข Block


 ครั้งที่ 7 การใส่สัญลักษณ์กำกับ และ กำหนดขนาดลงบนแบบ

 • การใช้ Attribute blocks ของสัญลักษณ์กำกับแบบ
 • กำหนดสัญลักษณ์บนแปลน
 • การใส่เส้นแนวตัดและความหมายของสัญลักษณ์
 • เรียนรู้การกำหนดขนาดแบบก่อสร้าง
 • กำหนดขนาดแปลนตามมาตราส่วนที่ถูกต้อง ด้วย DimLinear , Dimcontinue , Dimbaseline
 • ใส่ป้ายกำกับแนวเสาทั้ง 2 แนว


ครั้งที่ 8 การเขียนแปลนหลังคา

 • เรียนรู้เกี่ยวกับหลังคา
 • ทิศทางลาดเอียงของหลังคา
 • การใช้คำสั่ง Hatch เพื่อสร้างลวดลาย
 • ใส่สัญลักษณ์ที่ใช้กับแปลนหลังคา


ครั้งที่ 9 การเขียนภาพตัดแนวที่ 1 (แนว A – A)

 • เรียนรู้หลักการเขียนและเทคนิคการเขียนภาพตัด
 • แนวคิด เทคนิคการเขียนภาพตัดแนวที่ 1 (แนว A – A)
 • เทคนิคการใส่เส้นระดับที่สำคัญ
 • เทคนิคการจัดแนวอักษร
 • การใช้ Multi Leader เพื่อชี้อธิบายส่วนต่างๆที่สำคัญในแบบ
 • กำหนดขนาดภาพตัด A – A


ครั้งที่ 10 การเขียนภาพตัดแนวที่ 2 (แนว B – B)

 • เรียนรู้หลักการเขียนและเทคนิคการเขียนภาพตัด
 • แนวคิด เทคนิคการเขียนภาพตัดแนวที่ 2 (แนว B – B)
 • เทคนิคการใส่เส้นระดับที่สำคัญ
 • เทคนิคการจัดแนวอักษร
 • การใช้ Multi Leader เพื่อชี้อธิบายส่วนต่างๆที่สำคัญในแบบ
 • กำหนดขนาดภาพตัด B – B


ครั้งที่ 11 การเขียนรูปด้านที่ 1 และ 2

 • เรียนรู้แนวคิดในการทำภาพด้าน การฉายภาพ (Projection)
 • เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้านอย่างละเอียด องค์ประกอบที่สำคัญ
 • การใส่เส้นบอกระดับที่สำคัญ


ครั้งที่ 12 การเขียนรูปด้านที่ 3 และ 4

 • เรียนรู้แนวคิดในการทำภาพด้าน การฉายภาพ (Projection)
 • เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้านอย่างละเอียด องค์ประกอบที่สำคัญ
 • การใส่เส้นบอกระดับที่สำคัญ


ครั้งที่ 13 การเขียนแปลนโครงสร้าง

 • เรียนรู้ และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแปลนโครงสร้าง
 • เขียนแปลนฐานราก
 • เขียนแปลนโครงสร้างพื้น
 • เขียนแปลนโครงสร้างหลังคา
 • กำหนดสัญลักษณ์กำกับแบบ


ครั้งที่ 14  การเรียบเรียงแบบใส่กรอบ

 • ทำความเข้าใจหลักการในการเรียบเรียงแบบ
 • สร้างข้อมูลใน Drawing properties
 • แทรกข้อมูลจาก Drawing properties เข้าสู่ Attribute block ของ Title block
 • จัดหน้า เรียบเรียงแบบโดยแยกเป็นแบบสถาปัตยกรรม และ แบบโครงสร้าง


ครั้งที่ 15 การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์หรือออกเป็นไฟล์ .PDF

 • ทำความเข้าใจในแนวคิดของการพิมพ์
 • การตั้งค่า PLOT STYLE
 • การตั้งค่าในการพิมพ์
 • การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 • การตั้งค่าการพิมพ์ออกเป็นไฟล์ .PDF

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คอร์สเรียน AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น